I. Regulamin sklepu internetowego
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy (e-sklep) OKAGD.PL (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za
pośrednictwem Internetu na obszarze Polski oraz całej Europy na podstawie niniejszego
Regulaminu (dalej „Regulamin”).
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Właściciela Sklepu i Klientów.
3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym
Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego
postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Właścicielem Sklepu jest: KGKM Grzegorz Kalinowski, ul. 1 Maja 191, 25-
655 Kielce, NIP: 657-247-66-69, REGON: 260355279, mail: sklep@okagd.pl , tel: +48 690 855 844. Numer rachunku bankowego: 16 1140 2004 0000 3502 7717 8397 - mBank
5. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
7. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów
rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.
§ 2
Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,
b) Sprzedawca – właściciel Sklepu,
c) Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w
ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na
stronie: https://okagd.pl
d) Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez
Klienta,
e) Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
internetowego,
f) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub
osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.
g) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu –
niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
§ 3
Wymagania techniczne
1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez
Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową
obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu
internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych
rozszerzeń lub wtyczek.
2. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta
poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
§ 4
Ceny i oferty promocyjne
1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają
podatek VAT).
2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia
zamówienia przez Klienta.
3. Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w
oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.
4. Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu w postaci Regulaminu promocji cenowych.
Rozdział II
Składanie i realizacja zamówienia
§ 1
Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży
1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z
Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
3. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu
art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza
natychmiastowego zawarcia umowy.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym należy zalogować się na stronie
sklepu www.okagd.pl jako gość, bez zakładania konta Klienta. Można też założyć konto
poprzez podanie poprawnego adresu e-mail i utworzenie hasła. Złożenia zamówienia następuje
poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zakupu.
5. W trakcie procesu składania zamówienia wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i
przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji, zgodnie z
przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając
ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
7. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania
zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem
oraz informacjami dotyczącymi złożonego zamówienia.
8. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie
Klienta.
9. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta
płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w
formie emaila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
10. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia zatwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy
sprzedaży.
11. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.
12. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie państw Unii Europejskiej.
13. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt
telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie
możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.
§ 2
Sposób płatności
1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew zwykły na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać imię i
nazwisko zamawiającego,
b) ekspresowa płatność on-line za pośrednictwem platformy PRZELEWY 24 do której Klient jest
przekierowany bezpośrednio z koszyka zakupowego; umożliwia płatność tradycyjną kartą
debetową lub kartą kredytową VISA, MASTERCARD, MAESTRO, JCB, POLCARD oraz
skorzystanie z zakupów ratalnych poprzez Alior Bank lub mBank. Operatorem kart płatniczych jest
PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
c) płatność za pobraniem, która następuje przy odbiorze zamówienia.
2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez
Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
§ 3
Termin płatności
1. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą debetową/kredytową Klient
zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia
zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o
czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu
całą wpłaconą kwotę.
4. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko
zamawiającego.
§ 4
Realizacja zamówienia
1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane
w ciągu 96 godzin, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę
płatności.
2. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za
pobraniem.
3. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 4
dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie
internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia
umowy.
4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo
wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
5. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT.
§ 5
Korekta zamówienia
1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta
potwierdzenia wysyłki zamówionego towaru ze sklepu.
2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres sklep@okagd.pl lub kontaktując
się ze Sprzedawcą pod nr tel. +48 690 855 844 lub +41 20 20 102 (koszt połączenia wg stawki operatora).
§ 6
Sposób i koszty dostawy Towaru
1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a) odbiór osobisty we wskazanym punkcie/oddziale/salonie Sprzedawcy (po wcześniejszym
opłaceniu zamówienia) – bezpłatnie,
b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt 19 zł brutto,
c) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej pobraniowa – koszt 25 zł brutto,
2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.
3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie
uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona
uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody
oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
Rozdział III
Odpowiedzialność za Towar i reklamacje
§ 1
Odpowiedzialność za wady rzeczy
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną,
która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest
niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a
sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia
przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie
wymiany produktu.
3. W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient - najpóźniej w terminie roku od dnia
stwierdzenia tej niezgodności - może złożyć reklamację bezpośrednio u producenta lub w
autoryzowanym serwisie producenta lub wysłać oświadczenie o stwierdzonej niezgodności na adres
Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy przed
jego upływem wysłać uzupełniony formularz reklamacyjny z opisem stwierdzonej niezgodności
Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
b) żądać usunięcia wady,
c) żądać obniżenia ceny,
d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie
ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo
sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady
– art. 560 k.c.
6. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo
usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż
termin ten wynosi do 14 dni.
7. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej
zgłoszenia, jeśli towar pochodzi od producenta krajowego / 30 dni, jeśli towar pochodzi od
producenta spoza granic Polski oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez
niego miejsce wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (oryginał lub kopia paragonu lub
faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu).
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient
może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 690 855 844 lub 41 331 21 07 (koszt
połączenia wg stawek operatora).
§ 2
Odstąpienie od umowy konsumenta
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient
będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego –
ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
a) listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.
b) w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w
Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem
potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
5. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał
lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak
nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy
odesłanie towaru przed jego upływem).
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w
Sklepie koszt dostarczenia Towaru).
8. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje
się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
9. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres: KGKM
Grzegorz Kalinowski ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce lub inny podany przez Sprzedawcę.
10. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
11. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub
na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.
12. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie
będą przyjmowane.
§ 3
Gwarancja przy sprzedaży
1. Sprzedawane przez sklep produkty są objęte gwarancją producenta. O długości oraz zakresie
gwarancji klient będzie poinformowany poprzez dostarczenie wraz z zakupionym produktem, karty
gwarancyjnej.
Rozdział IV
Postanowienia wspólne
§ 1
Ochrona danych osobowych
1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane na podstawie zawartej
umowy sprzedaży i wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) numer telefonu,
d) adres e-mail,
e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z
usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi
przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe
użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów
reklamowo- promocyjnych.
4. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych
osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych
dostawcy i firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki towaru.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji zamówienia i wybranej formy
wysyłki na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawartej pomiędzy Sprzedawcą a
dostawcą lub firmą kurierską (podmiot przetwarzający).
6. Sprzedawca uczestniczy w programie porównywania cen w ramach usługi świadczonej przez
serwis CENEO.pl administrowany przez Ceneo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,
KRS 0000493884, REGON 302655470, NIP7792420393. Jeżeli Klient wyrazi zgodę – serwis
prześle do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankietę służącą uzyskaniu opinii na temat
transakcji dokonywanej w sklepie internetowym, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w
domenie ceneo.pl opinii wyrażonych przez klientów w rezultacie wypełnienia ankiet. Dane Klienta
zostaną przekazane do CENEO tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem
do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na
warunkach określonych szczegółowo w:
a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.
1422);
b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych);
c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
8. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w
szczególności do:
a) wglądu do swoich danych osobowych;
b) zmiany swoich danych osobowych;
c) poprawiania swoich danych osobowych;
d) „bycia zapomnianym”, czyli trwałego usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez
Sprzedawcę; dotyczy to informacji: w formie cyfrowej, papierowej i kopii zapasowej;
e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
g) do przenoszenia swoich danych osobowych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowiązują, w
przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a
po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych
i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa
niż wyrażona zgoda (np. umowa kupna/sprzedaży).
10. Podanie przez Klienta niezbędnych danych osobowych do realizacji zamówienia jest
warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Nie podanie przez Klienta ww. danych osobowych
skutkować będzie niezawarciem umowy ze Sprzedawcą oraz niemożliwością realizacji zamówienia.
11. Sprzedawca używa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest
profilowanie w celu dostosowania oferty do osobistych preferencji Klienta.
§ 2
Prawa autorskie i pokrewne
1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i
wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do
osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej
zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.
4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej
lub karnej.
§ 3
Polityka cookies
1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych
statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb
i zainteresowań.
3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących
obszarów:
– informacje na temat sesji,
– ostatnio oglądane produkty,
4. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania
cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może
wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.
§ 4
Wyłączenie odpowiedzialności
1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich
niezgodność z obowiązującym prawem.
2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach
określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a
Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego
zakończenia sporu.
§ 2
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich
publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje
się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść
Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został
powiadomiony.

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password